|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

პრივილეგია ხარისხისა და პროგრესის სანაცვლოდ

2012 წლის 28 დე­კემბერს სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­ში „უ­მაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლების შე­სახებ" ცვლი­ლება შე­ვი­და. ცვლი­ლების ად­რე­სა­ტი მარ­თლმა­დი­დებლუ­რი საღ­ვთის­მეტყვე­ლო უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებლო და­წე­სებულებები გახდნენ. მათ 28 დე­კემბრის გა­დაწყვე­ტი­ლებით გარ­კვე­­ლი პრი­ვი­ლე­გიები მი­­ღეს - ისი­ნი, ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის რთუ­ლი პრო­ცე­დუ­რების გავ­ლის გა­რე­შე ავ­ტო­რი­ზებულად ჩა­ით­ვალ­ნენ 2015 წლის 1 იან­ვრამ­დე. კა­ნონ­ში შე­სუ­ლი ცვლი­ლებები სა­ქარ­თვე­ლოს პატ­რი­არ­ქსაც შეეხო და იგი ახალი უფ­ლებამო­სი­ლებით აღ­ჭურ­ვა - კა­ნონ­მა მას სა­მეც­ნი­­რო ხარისხების გა­ცე­მის უფ­ლება მი­­ნი­ჭა იგი­ვე ვა­დით.

სა­სუ­ლი­­რო სას­წავ­ლებლებმა აღ­ნიშ­ნუ­ლი ცვლი­ლებებით შე­ღა­ვე­თები მი­­ღეს.

რამ­დე­ნად არის ეს შე­ღა­ვა­თი მომ­გებია­ნი მარ­თლმა­დი­დებლუ­რი საღ­ვთის­მეტყვე­ლო უმაღ­ლე­სი სა­გა­ნა­მა­ნათ­ლებლო და­წე­სებულებებისათ­ვის? რამ­დე­ნად პროგ­რე­სუ­ლია აღ­ნიშ­ნუ­ლი ცვლი­ლება კა­ნონ­ში?

რა ვი­თა­რება იყო და რა ვი­თა­რებაა ამჟამად თბილი­სის სა­სუ­ლი­­რო აკა­დე­მია-სე­მი­ნა­რი­­სა და მას­თან არ­სებულ საღ­ვთის­მეტყვე­ლო ინ­სტი­ტუტ­ში? ამის გარ­კვე­ვას „ახალი გა­ზე­თი" ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი გა­მო­ძიებით შე­­ცა­და.

ავტორიზაციის მიღმა

„რო­დე­საც მე ვიყავი სტუ­დენ­ტი, სე­მი­ნა­რია-აკა­დე­მია საკ­მა­ოდ შორს იყო იმ სტან­დარ­ტების­გან, რა­საც დღე­ვან­დე­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებლო სის­ტე­მა ითხოვს. კვა­ლი­ფი­ცი­­რი კად­რების ნაკ­ლებობა იყო თე­­ლო­გი­ის სფე­რო­ში (შე­და­რებით გა­მო­ნაკ­ლისს წარ­მო­ად­გენ­და ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის და ის­ტო­რიის კა­თედ­რები). ხში­რად გვეუბნებოდ­ნენ სე­მი­ნა­რი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლები, რომ აქ ცხოვ­რების სწავ­ლა უფ­რო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი­აო და ამით ამარ­თლებდნენ გა­ნათ­ლების ხარისხში არ­სებულ ხარ­ვე­ზებს. ასე­ვე, საკ­მა­ოდ მწი­რი იყო თა­ნა­მედ­რო­ვე აკა­დე­მი­­რი დო­ნი­სათ­ვის შე­სა­ფე­რი­სი ლი­ტე­რა­ტუ­რა, რაც ხარისხია­ნი გა­ნათ­ლების მი­ღებას არ­თუ­ლებდა", - ამბობს ჩვე­ნი ერთ-ერ­თი რეს­პო­დენ­ტი (აქაც და შემ­დგომ­შიც რეს­პო­დენ­ტთა ერ­თი ნა­წი­ლის ინ­ტე­რე­სებიდან გა­მომ­დი­ნა­რე მათ ვი­ნაობას არ და­ვა­სახელებთ - რედ.).

ხარისხია­ნი თე­­ლო­გი­­რი გა­ნათ­ლების მი­ღების სირ­თუ­ლეს სა­სუ­ლი­­რო პირ­თა ერ­თი ნა­წი­ლი გა­ნათ­ლების პრო­ცე­სის დიდ წყვე­ტა­ში ხედავს, რო­მე­ლიც ბოლო ორი ას­წლე­­ლის მძი­მე ეპო­ქამ გა­ნა­პი­რობა სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

სა­სუ­ლი­­რო აკა­დე­მია-სე­მი­ნა­რია საბჭო­­თის ოფი­ცი­­ლუ­რი რღვე­ვი­დან რა­მო­დე­ნი­მე წლით ად­რე, ანუ 1988 წელს და­ფუძ­ნდა უმაღ­ლეს სა­გან­მა­ნათ­ლებლო და­წე­სებულებად. მაგ­რამ მიუხედა­ვად მი­სი, ახალ პოსტ-საბჭო­თა ეპო­ქა­ში 25-წლი­­ნი არ­სებობისა, მხოლოდ 2012 წლის 28 დე­კემბერს შე­სუ­ლი ცვლი­ლებების სა­ფუძ­ველ­ზე გახდა შე­საძ­ლებელი, აკა­დე­მი­ის გა­ცე­მუ­ლი საბუთის „სა­მარ­თლებრი­ვად აღი­­რება", მარ­თლმა­დი­დებლუ­რი საღ­ვთის­მეტყვე­ლო უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებლების დიპ­ლო­მების ცნობა სახელ­მწი­ფოს მხრი­დან.

სახელ­მწი­ფომ ვალ­დებულება აი­ღო მარ­თლმა­დი­დებელი ეკ­ლე­სი­ის სა­გან­მა­ნათ­ლებლო და­წე­სებულებების მი­ერ 2005 წლი­დან 2013 წლის 1 იან­ვრამ­დე გა­ცე­მუ­ლი/­გა­სა­ცე­მი გა­ნათ­ლების და­მა­დას­ტუ­რებელი დო­კუ­მენ­ტების აღი­­რების სა­კითხის ეკ­ლე­სი­ას­თან ერ­თად შეს­წავ­ლა­სა, და იგი­ვე ვა­დებში გა­ცე­მუ­ლი/­გა­სა­ცე­მი გა­ნათ­ლების და­მა­დას­ტუ­რებელი დო­კუ­მენ­ტების აღი­­რების წე­სის შე­მუ­შა­ვებაზე, რო­მე­ლიც  2013 წლის 1 აგ­ვის­ტომ­დე  უნ­და განხორ­ცი­ელ­დეს.

დღეს სა­სუ­ლი­­რო აკა­დე­მია-სე­მი­ნა­რი­ის მო­ძიება შე­საძ­ლებელია ავ­ტო­რი­ზებულ უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებელ­თა ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში. (თუმ­ცა, ამ სა­გან­მა­ნათ­ლებლო და­წე­სებულების სას­წავ­ლო პროგ­რა­მების პოვ­ნა დღემ­დე შე­უძ­ლებელია აკ­რე­დი­ტა­ცი­­გავ­ლილ პროგ­რა­მა­თა სი­­ში).  მან აქ მოხვედ­რა რა­მო­დე­ნი­მე წლით და­აგ­ვი­­ნა. მა­შინ, რო­ცა „ავ­ტო­რი­ზა­ცია სა­ვალ­დებულოა ყვე­ლა სახის სა­გან­მა­ნათ­ლებლო და­წე­სებულებისათ­ვის შე­საბამი­სი საქ­მი­­ნობის განხორ­ცი­­ლებისა და სახელ­მწი­ფოს მი­ერ აღი­­რებული გა­ნათ­ლების და­მა­დას­ტუ­რებელი დო­კუ­მენ­ტის გა­ცე­მი­სათ­ვის". სა­­მი­სოდ და­წე­სებულების თვით­შე­ფა­სების შე­დე­გები სახელ­მწი­ფოს მი­ერ დად­გე­ნილ სტან­დარ­ტებთან შე­საბამი­სობაში უნ­და მო­ვი­დეს.

ამ შე­­საბამობამ სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სებული 7 ასე­­ლამ­დე უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებელი - 9 ათე­ულ­ზე დაიყვა­ნა. თუმ­ცა მარ­თლმა­დი­დებლურ საღ­ვთის­მეტყვე­ლო უმაღ­ლეს სა­გა­ნა­მა­ნათ­ლებლო და­წე­

ავტორი: ეკა კუხალაშვილი