|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

სახელმწიფოსაგან უხერხული კითხვებით შეურაცხყოფილი დევნილები

ქუ­თა­ის­ში, სახელ­მწი­ფო­სა­გან კუთ­ვნი­ლი ბინების მი­სა­ღებად რიგ­ში მდგო­მი დევ­ნი­ლები იმ კრი­ტე­რი­უ­მებს იწუ­ნებენ, რო­მელ­თა გათ­ვა­ლის­წი­ნებით დევ­ნილ­თა სა­მი­ნის­ტრო საცხოვ­რებელ ფარ­თებს გას­ცემს.

სა­მი­ნის­ტროს იმე­რე­თის წარ­მო­მად­გენ­ლობაში ამ ეტაპ­ზე შე­სუ­ლი 800-ზე მე­ტი გა­ნაცხადი­დან საცხოვ­რებელი ფარ­თით მხოლოდ 20 ოჯახი დაკ­მაყოფილ­დება. თუმ­ცა ბინების მი­ღებამ­დე დევ­ნი­ლებს უხერხულ კითხვებზე ასე­ვე, უხერხული პა­სუხის გა­ცე­მა უწევთ.

დევ­ნილ­თა სა­მი­ნის­ტროს იმე­რე­თის სამ­მარ­თვე­ლო­ში  დევ­ნილ­თა ან­კე­ტი­რების პრო­ცე­სი მიმ­დი­ნა­რე წლის 19 მარ­ტი­დან მიმ­დი­ნა­რეობს. ან­კე­ტი­რების პრო­ცეს­ში დევ­ნი­ლი ოჯახების სა­ჭი­როების შე­ფა­სება ხდება. ხოლო პრი­ო­რი­ტე­ტი იმ ოჯახს ენი­ჭება, რო­მე­ლიც მეტ ქუ­ლას და­აგ­რო­ვებს.

დევ­ნი­ლების განცხადებით, კუთ­ვნილ ბინებს ისი­ნი 21 წე­ლია უშე­დე­გოდ ელო­დებოდ­ნენ. ახლა საცხოვ­რებლის მი­ღების შან­სი გა­უჩ­ნდათ, თუმ­ცა თვლი­ან, რომ დევ­ნი­ლების მი­სა­მარ­თით სახელ­მწი­ფოს და­მო­კი­დებულება მათ­თვის და­მამ­ცი­რებელი­ა.

„ა­სე­თი კითხვები აქვთ: რამ­დენ სა­პონს ხმა­რობ, რამ­დე­ნი ტუ­ა­ლე­ტის ქა­ღალ­დი სჭირ­დება ოჯახს. სი­სუფ­თა­ვეს თუ იცავ. რა რა­ო­დე­ნობის სა­რეცხი სა­შუ­ა­ლებები გჭირ­დება და თუ იყენებ? ავეჯი თუ გაქვს, რით არ­სებობ, თუ გეხმა­რება ვინ­მე? - ამ­გვა­რი კითხვები ჩვენ­თვის შე­უ­რაცხმყოფე­ლი­ა. რო­გორ შე­იძ­ლება ადა­მი­ანს ასე­თი რამ ჰკითხო სი­სუფ­თა­ვეს თუ იცა­ვო.  ჩვენ საცხოვ­რებელ ფართს ვითხოვთ, მი­სი შე­ძე­ნა არ შეგ­ვიძ­ლი­ა, თო­რემ სა­რეცხ სა­შუ­ა­ლებებს კი ვყიდუ­ლობთ რომ დავ­სუფ­თავ­დეთ," - ამბობს დევ­ნი­ლი ლა­ლი ჩო­მახიძე.

დევ­ნი­ლების განცხადებით, მა­თი ნა­წი­ლი ან ახლობლებს არის შე­ფა­რებული და თავ­შე­საფ­რის და­კარ­გვის საფრთხის წი­ნა­შე არი­ან ან კი­დევ ადა­მი­ა­ნის არ­სებობისათ­ვის შე­უ­ფე­რებელ გა­რე­მო­ში უწევთ ცხოვ­რება.

დევ­ნილ­თა სა­მი­ნის­ტროს იმე­რე­თის სამ­მარ­თვე­ლო­ში მი­სუ­ლი დევ­ნი­ლები პრე­ტენ­ზიებს იმა­ზეც გა­მოთ­ქვა­მენ, რომ ად­გილ­ზე რი­გები დგას. რის გა­მოც გან­მე­ო­რებით უწევთ მოს­ვლა და მა­თი ოჯახის მდგო­მა­რეობის ამ­სახვე­ლი ან­კე­ტის შევ­სებამ­დე რიგ­ში დგო­მა.

„ერ­თი ადა­მი­ა­ნის ან­კე­ტის შევ­სებას დაახლოებით 40 წუ­თი სჭირ­დება. მე გუ­შინ მთე­ლი დღის გან­მავ­ლობაში ვიც­დი­დი, მაგ­რამ ჩე­მი რი­გი არ მო­ვი­და. დევ­ნი­ლები აღ­შფო­თებულები და უკ­მაყოფი­ლოები გა­მო­დი­ან.  ლტოლ­ვი­ლები კი ვართ, მაგ­რამ ასე უნ­და დაგ­ვამ­ცი­რონ?," - ამბობს დევ­ნი­ლი და­რეჯან დვა­ლიშ­ვი­ლი.

ბინების მსურ­ვე­ლი მო­ქა­ლა­ქეების ან­კე­ტი­რების პრო­ცესს  გა­სულ კვი­რას თა­ვად და­ეს­წრო დევ­ნილ­თა მი­ნის­ტრი და­ვით და­რახვე­ლი­ძე. და­რახვე­ლი­ძე საცხოვ­რებელი ფარ­თით დაკ­მაყოფი­ლების მსურ­ველ მო­ქა­ლა­ქეებს შეხვდა და მათ ბინების გა­ცე­მის პრო­ცეს­ში შე­ტა­ნი­ლი ცვლი­ლებები გა­აც­ნო. მი­ნის­ტრის თქმით, ან­კე­ტი­რების პრო­ცე­სი სა­მარ­თლი­ა­ნი, ობიექ­ტუ­რი იქ­ნება და მას­ში კითხვის ნიშ­ნები გა­მო­ი­რიცხება.

რაც შეეხება დევ­ნი­ლებისათ­ვის ან­კე­ტი­რების პრო­ცეს­ში დას­მულ კითხვებს, მი­ნის­ტრი ამბობს, რომ მათ სურთ დევ­ნი­ლი ოჯახების სა­ჭი­როებების შე­სახებ მაქ­სი­მა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია შე­აგ­რო­ვონ. მაგ­რამ და­რახვე­ლი­ძე არ გა­მო­რიცხავს, რომ დევ­ნილ­თა პე­რე­ტენ­ზიების გათ­ვა­ლის­წი­ნებით, კითხვებში კო­რექ­ტი­ვები შე­ი­ტა­ნონ.

ავტორი: ქრისტინა ქარჩხაძე