|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

საქარ­თვე­ლო­ში 640 000 ადა­მი­ა­ნი უმუ­შე­ვა­რია

საქ­სტა­ტის ინ­ფორ­მა­ციით, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მცხოვ­რები მო­სახლეობის  16%-ია უმუ­შე­ვა­რი­ა.

სა­ქარ­თვე­ლოს შრო­მის, ჯან­დაც­ვი­სა და სო­ცი­­ლურ სა­კითხთა სა­მი­ნის­ტრო­ში საქ­სტა­ტის მო­ნა­ცე­მებს არ ეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ შე­საც­ვლე­ლია ის კრი­ტე­რი­­მები, რომ­ლი­თაც  საქ­სტა­ტი უმუ­შე­ვარ ადა­მი­ან­თა სტა­ტის­ტი­კის შედ­გე­ნი­სას ხელ­მძღვა­ნე­ლობს.

საქ­სტა­ტის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მცხოვრები 4 მი­ლი­­ნი ადა­მი­­ნი­დან უმუ­შე­ვარ­თა რიცხვი 640 000 ადა­მი­ანს შე­ად­გე­ნს.

სა­ქარ­თვე­ლოს შრო­მისა და და­საქ­მების პო­ლი­ტი­კის დე­პარ­ტა­მენ­ტის  უფ­რო­სის, პა­­ტა ჟორჟოლი­­ნის გან­მარ­ტებით,  უმუ­შე­ვარ ადა­მი­ან­თა და­საქ­მების კუთხით, მთავ­რობა უკ­ვე  მუ­შაობს.

ჟორჟოლი­­ნის თქმით,  ვიდ­რე მთავ­რობა მო­სახლეობას სა­მუ­შაო ად­გი­ლებს შეს­თა­ვა­ზებს, მა­ნამ­დე სა­მუ­შა­ოს მა­ძიებელ­თა ელექ­ტრო­ნული ბაზის შექ­მნას გეგ­მა­ვენ, სა­დაც და­საქ­მების მსურ­ველები და­რე­გის­ტრირ­დებიან

სა­ქარ­თვე­ლოს  შრო­მის და და­საქ­მების პო­ლი­ტი­კის დე­პარ­ტა­მენ­ტის  უფ­რო­სის ზე­მოთ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ბაზა მუდ­მივ­მოქ­მე­დი და ყოველ­დღი­­ად გა­ნახლებადი იქ­ნება.

„ჩვენ შე­ვის­წავ­ლით შრო­მის ბაზარს თუ რა­ზე არის მოთხოვ­ნა. ამის გათ­ვა­ლის­წი­ნებით, გა­და­ვამ­ზა­დებთ ბაზა­ში და­რე­გის­ტრი­რებულ ადა­მი­­ნებს", - გან­მარ­ტავს  შრო­მის და და­საქ­მების პო­ლი­ტი­კის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი  პა­­ტა ჟორჟოლი­­ნი.

ქუ­თა­ის­ში მცხოვ­რები სა­მუ­შა­ოს მა­ძიებლების გან­მარ­ტებით, მთავ­რობას ამ­დრომ­დეც უნ­და გა­და­ედ­გა ქმე­დი­თი ნაბიჯი არ­სებული პრობლე­მის მო­საგ­ვა­რებლად. „უკ­ვე ცხრა თვეა რაც ახალი მთავ­რობა გვყავს.  არა­ნა­­რი წი­ნა­პი­რობა იმი­სა, რომ ადა­მი­­ნებს  და­­საქ­მებენ,  ამ­დრომ­დე არ ჩანს", - ამბობს ქუ­თა­ის­ში მცხოვ­რები გი­ორ­გი მეგ­რე­ლიშ­ვი­ლი.

შრო­მის და და­საქ­მების პო­ლი­ტი­კის დე­პარ­ტა­მენ­­ში აცხადებენ, რომ მთავ­რობა ელექ­ტრო­ნუ­ლი ბაზის შე­საქ­მნე­ლად, წი­ნა ხელი­სუფ­ლების მი­ერ აღ­წე­რილ უმუ­შე­ვარ­თა მო­ნა­ცე­მების გა­მოყენებას გეგ­მავს. თუმ­ცა, დე­პარ­ტა­მენ­ტში გან­მარ­ტა­ვენ, რომ ყოფი­ლი ხელი­სუფ­ლების მი­ერ შექ­მნი­ლი ბაზა არას­რუ­ლია.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვი­ა, რომ ყოფი­ლი მთავ­რობა 2012 წლის ზაფხულ­ზე ქვეყნის მას­შტაბით, უმუ­შე­ვარ­თა აღ­წე­რას აწარ­მოებდა. მა­თი  სამ­თვი­­ნი მუ­შაობის შე­დე­გად, და­საქ­მების მაძი­­ბელი 22 000 ადა­მი­­ნი და­ფიქ­სირ­და.  შრო­მის და და­საქ­მების პო­ლი­ტი­კის დე­პარ­ტა­მენ­ტში მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ ეს აღ­წე­რა „ნა­ცი­­ნა­ლუ­რი მოძ­რაობის"  წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო აგი­ტა­ცია-პრო­პა­გან­დას უკავ­შირ­დებოდა. რის გა­მოც, ყოფი­ლი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი, ვა­ნო მე­რაბიშ­ვი­ლი და ჯან­დაც­ვის ყოფი­ლი  მი­ნის­ტრი, ზუ­რაბ ჭიაბერაშ­ვი­ლი და­­კა­ვეს. მე­რაბიშ­ვი­ლი ამ დრომ­დე პა­ტიმ­რობაში­ა, ხოლო  ჭიაბერაშ­ვი­ლი გი­რა­ოს სა­ნაც­ვლოდ გა­­თა­ვი­სუფ­ლეს.

შრო­მის და და­საქ­მების პო­ლი­ტი­კის დე­პარ­ტა­მენ­­ში აცხადებენ, რომ ხელი­სუფ­ლება სა­მუ­შაო ად­გი­ლებს  პო­ლი­ტი­კუ­რი შეხედ­­ლებების მიუხედა­ვად ყვე­ლას  შეს­თა­ვა­ზებს.

კონ­კრე­ტუ­ლად, რო­დის შე­იქ­მნება  სა­მუ­შა­ოს მა­ძიებელ­თა ბაზა ან  რა სა­მუ­შაო ად­გი­ლებს შე­თა­ვა­ზებს ხელი­სუფ­ლება მო­სახლეობას ამ დრო­ის­თვის დე­პარ­ტა­მენ­ტში არ იცი­ან.

ავტორი: თეკლა მორგოშია