|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

ლექტორები "ოცნებაში"

ქუთაისში, პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების" ოფისში განთავსებულ „რესპუბლიკელებს", „თავისუფალ დემოკრატებსა" და „ეროვნული ფორუმის" წარმომადგენლებს, გასულ კვირაში ოფიციალურად დაფუძნებული კოალიცია „ქართული ოცნებაც"  შეუერთდა. აღნიშნული კოალიციის ლიდერებად ქუთაისში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი და ამჟამინდელი ლექტორები სახელდებიან.

მა­ნა­ნა მი­ქა­ძე, გია ქობალი­­ნი და ომარ ნიშ­ნი­­ნი­ძე ამი­­რი­დან  ქუ­თა­­სურ „ქარ­თულ ოც­ნებას" უხელ­მძღვა­ნე­ლებენ. მა­ნა­ნა მი­ქა­ძე, რო­მე­ლიც ქარ­თუ­ლი ენის მი­მარ­თუ­ლებით სრუ­ლი პრო­ფე­სო­რი­ა,  აკა­კი წე­რეთ­ლის სახელ­მწი­ფო  უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან გა­სუ­ლი წლის ივ­ნის­ში გა­­თა­ვი­სუფ­ლეს. თა­ვად მი­ქა­ძე გა­თა­ვი­სუფ­ლების რე­­ლურ მი­ზე­ზებზე ამ დრომ­დე არ საუბრობს. სა­მა­გი­­როდ, დღემ­დე სა­სა­მარ­თლო და­ვას აწარ­მოებს სას­წავ­ლებელ­თან, გა­თა­ვი­სუფ­ლების ბრძა­ნების გა­უქ­მების, სამ­სახურ­ში აღ­დგე­ნის, იძუ­ლებითი გა­ნაც­დუ­რის,  მა­ტე­რი­­ლუ­რი და მო­რა­ლუ­რი ზა­რა­ლის კომ­პენ­სა­ცი­ის  მოთხოვ­ნით.

გია ქობალი­ან­სა და ომარ ნიშ­ნი­­ნი­ძეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ოფი­ცი­ლუ­რად ჯერ არ და­­ტო­ვებიათ. ისი­ნი აკა­დე­მი­ურ შვებულებაში იმყოფებიან. გია ქობალი­­ნი წლების გან­მავ­ლობაში სას­წავ­ლებელ­ში ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის დე­პარ­ტმენტს ხელ­მძღვა­ნე­ლობდა, თუმ­ცა უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში განხორ­ცი­­ლებული სტრუქ­ტუ­რუ­ლი ცვლი­ლებების  შემ­დეგ, ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის   დე­პარ­ტა­მენ­ტი, რო­გორც და­მო­­კი­დებელი ერ­თე­­ლი, გა­უქ­მდა და ქობალი­ან­მა ად­მი­ნის­ტრა­ცი­­ლი თა­ნამ­დებობიდან აკა­დე­მი­ურ თა­ნამ­დებობაზე გა­და­­ნაც­ვლა.

რაც შეეხება ომარ ნიშ­ნი­­ნი­ძეს, გია ქობალი­ანის მსგავ­სად, ისიც პრო­ფე­სო­რის ხარისხის მფლობელია. ნიშ­ნი­­ნი­ძე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ის­ტო­რი­ის სპე­ცი­­ლობის სტუ­დენ­ტებისათ­ვის   კითხულობს ლექ­ციებს. ომარ ნიშ­ნი­­ნი­ძე არ გა­მო­რიცხავს, რომ აკა­დე­მი­ურ შვებულებაში მყოფ ლექ­ტო­რებს  სას­წავ­ლებელ­ში დაბრუ­ნების შე­საძ­ლებლობა არ მი­­ცეთ, რად­გან მათ წი­ნას­წარ სა­მი თვის კუთ­ვნი­ლი სახელ­ფა­სო ანაზ­ღა­­რება მის­ცეს.

„კა­ნო­ნით აკა­დე­მი­ურ შვებულებაში ვარ, მაგ­რამ ვე­რა­ვინ ჩა­­ნაც­ვლეს, ჩე­მი ლექ­ციები რომ წა­­კითხა.  ამი­ტომ, დავ­დი­ვარ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში,  ლექ­ციებს ვკითხულობ, სე­მი­ნა­რებსა და გა­მოც­დებს ვა­ტა­რებ. არც ვარ და კი­დე­ვაც ვარ სას­წავ­ლებელ­ში. ძა­ლი­ან გაგ­ვიკ­ვირ­და, რო­დე­საც 3 თვის ხელ­ფა­სი წი­ნას­წარ მოგ­ვცეს. მოქ­მე­დი კა­ნონ­მდებლობით, ამას მა­შინ აკე­თებენ, რო­დე­საც ადა­მი­ანს სამ­სახური­დან ათა­ვი­სუფ­ლებენ. თუ ხელი­სუფ­ლება შე­იც­ვა­ლა, გვეშ­ლება. მე არც თა­ნამ­დებობას ვითხოვ და არც სხვა რა­­მეს, რად­გან რე­­ლი­ზებული ადა­მი­­ნი ვარ. ­მას ქვეყნი­სა და მო­მა­ვა­ლი თაობისათ­ვის ვა­კე­თებ. მინ­და, რომ ქვეყნა­ში განსხვა­ვებული აზ­რის გა­მო არა­ვინ იდევ­ნებოდეს," - ამბობს ომარ ნიშ­ნი­­ნი­ძე.

უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ლექ­ტო­რების აკა­დე­მი­ურ შვებულება­ში გაშ­ვების შემ­დეგ (მიმ­დი­ნა­რე წლის თებერ­ვა­ლი) ომარ ნიშ­ნი­­ნი­ძე აცხადებდა, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი გა­დაწყვე­ტი­ლება უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლობამ მათ­თან შე­­თანხმებლად მი­­ღო. ლექ­ტო­რების ­კა­დე­მი­­რი შვებულების ვა­და 6 თვეს მო­­ცავს და ის მიმ­დი­ნა­რე წლის აგ­ვის­ტოს ბოლოს იწუ­რება. ოფი­ცი­­ლუ­რი ვერ­სი­ით, ამ ხნის გან­მავ­ლობაში ლექ­ტო­რებმა  სახელ­მძღვა­ნე­ლო უნ­და და­წე­რონ,  რად­გან სას­წავ­ლებლის წი­ნა­შე ამის გა­კე­თების ვალ­დებულება აქვთ აღებული. ომარ ნიშ­ნი­­ნი­ძე არ გა­მო­რიცხავს, რომ პო­ლი­ტი­კუ­რი კუთხით აქ­ტი­­რობის გა­მო ის „და­­საჯოს" და სას­წავ­ლებელ­ში მუ­შაობის გაგ­რძე­ლების შე­საძ­ლებლობა არ მი­­ცეს. თუ ასე არ  მოხდა, ლექ­ტო­რი  პო­ლი­ტი­კუ­რი და აკა­დე­მი­­რი  საქ­მი­­ნობის ერ­თმა­ნეთ­თან შე­თავ­სებას გეგ­მავს. 

„მე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ლექ­ციებს ვკითხულობ, სტუ­დენ­ტებს ჩემს პო­ლი­ტი­კურ შეხედუ­ლებებს კი არ ვახვევ თავს. ნორ­მა­ლურ ქვეყანა­ში ადა­მი­ანს პო­ლი­ტი­კუ­რი და აკა­დე­მი­­რი საქ­მი­­ნობის შე­თავ­სების სა­შუ­­ლება უნ­და  ჰქონ­დეს, თუ ის­ ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ თა­ნამ­დებობაზე არ არის. მე ვსაუბრობ ნორ­მა­ლურ და არა ისეთ ქვეყანა­ზე, რო­გო­რიც სა­ქარ­თვე­ლო­ა," - ამბობს ომარ ნიშ­ნი­­ნი­ძე.

პო­ლი­ტი­კუ­რი კო­­ლი­ცი­ის ქუ­თა­­სის ოფი­სის ხელ­მძღვა­ნე­ლის გე­ლა გაბადა­ძის თქმით, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ლექ­ტო­რები აქ­ტი­­რად არი­ან ჩარ­თუ­ლი შტაბის საქ­მი­­ნობაში. რო­გორც გაბადა­ძე ამბობს, შტაბს ბევ­რი საქ­მე აქვს, რად­გან გა­ერ­თი­­ნების ოფისს ყოველ­დღი­­რად უამ­რა­ვი ადა­მი­­ნი აკითხავს, რო­მელ­თა შო­რის არი­ან რო­გორც კო­­ლი­ცი­­ში გა­წევ­რი­­ნების მსურ­ვე­ლი, ისე მა­თი საქ­მი­­ნობის მხარ­დამ­ჭე­რი პი­რები. მო­ქა­ლა­ქეებთან შეხვედ­რის გარ­და, კო­­ლი­ცი­ას სხვა გეგ­მებიც გა­აჩ­ნი­ა. კერ­ძოდ კი, ქა­ლა­ქის უბნების მიხედ­ვით მიკ­რო შტაბების გახსნა და მო­სახლეობისათ­

ავტორი: ქრისტინა ქარჩხაძე