|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

საარჩევნო კამპანიის ფარული ნიშნები -რაში ედავებიან ქუთაისის მერიას

ქუ­თა­­სის მე­რის მო­ვა­ლეობის შემ­სრუ­ლებელი, შო­თა მურ­ღუ­ლი­ა, ქა­ლა­ქის პირ­ვე­ლი პი­რად და­ნიშ­ვნი­დან  5 თვი­­ნი მოღ­ვა­წეობის მან­ძილ­ზე,  მო­სახლეობაში აქ­ტი­­რად ბოლო ერ­თი თვეა გა­ვი­და. არასა­მთავ­რობო ორ­გა­ნი­ზა­ციები და მი­სი ოპო­ნენ­ტები, წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნო­, ­რა­­ფი­ცი­­ლურ  კამ­პა­ნი­ის დაწყებაზე საუბრობენ. თუმ­ცა, თა­ვად მურ­ღუ­ლია  ირ­წმუ­ნება, რომ ის კა­ნონს არ არ­ღვევს.

 შო­თა მურ­ღუ­ლია ბოლო ერ­თი თვის გან­მავ­ლობაში ქა­ლაქ­ში არ­სებული მარ­თვის ტე­რი­ტო­რი­­ლი 12 ორ­გა­ნო­დან, მო­სახლოებას უკ­ვე ოთხ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში შეხვდა. 

ნი­კე­ას, გა­მარჯვების, ძელ­ქვი­­ნი­სა და ავ­ტო­ქარხნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტები - ეს იმ ტე­რი­ტო­რი­­ლი  მარ­თვის ორ­გა­ნოების ჩა­მო­ნათ­ვლი­ა, სა­დაც მურ­ღუ­ლი­ამ მო­სახლოებას­თან შეხვედ­რები  გა­ნახორ­ცი­­ლა. 

გაფრთხილებული მო­სახლეობა

მურ­ღუ­ლია თი­თო­­ულ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში იმ საცხოვ­რებელი კორ­პუ­სის მაცხოვ­რებლებს შეხვდა, სა­დაც საბიუჯეტო პროგ­რა­მა „კორ­პუ­სის" ფარ­გლებში, ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტები უნ­და განხორ­ციელ­დეს. მო­სახლოებას­თან შეხვედ­რა კი, ორ­გა­ნი­ზებულად, ად­გი­ლობრი­ვი მცხოვ­რებლების წი­ნას­წა­რი გაფ­რთი­ლებით ­მოხდა.

„მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი­დან გაგ­ვაფრთხილეს რომ მურ­ღუ­ლია  მო­დი­­და ჩვენს   ეზო­ში.  თან სად­რაბაზოებში  განცხადებაც გა­აკ­რეს, რომ ყვე­ლას გვქო­ნო­და ინ­ფორ­მა­ცი­ა", - ამბობს, ზ. გა­სახურ­დი­ას ქუ­ჩა­ზე  №38-ში მცხოვ­რები, მე­რაბ ფორჩხიძე.

ტე­რი­ტო­რი­­ლი მარ­თვის ორ­გა­ნოების  რწმუ­ნებულები ირ­წმუ­ნებიან, რომ  მო­სახლოების გაფრთხილება  მურ­ღუ­ლი­ას­თან შეხვედ­რის შე­სახებ იმის გა­მო მოხდა, რომ თა­ვად, ად­გი­ლობრი­ვებს ეთ­ქვათ  ის სა­ჭი­როებები, რომ­ლებიც აქვთ.

„მურ­ღუ­ლია გა­მარჯვების მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში მხოლოდ  ოთხ ბინა­ში -   ზ. გამ­სახურ­დია ქუ­ჩა №38, №42 და ირაკ­ლი აბაში­ძის ქუ­ჩა №15-17-ში იყო.  ასე­ვე, მო­სახლეობას­თან შეხვედ­რები გა­მარ­თა - ძელ­ქვი­­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში შე­მა­ვალ  6  საცხოვ­რებელ კორ­პუს­ში და ნი­კე­ას ქუ­ჩის პირ­ვე­ლი შე­სახვე­ვის №6 და №6ა-ში.

დას­მუ­ლი პრობლე­მები და და­პი­რებები კა­მე­რების თვალ­წინ

ში­და გზების მო­წეს­რი­გება, საცხოვ­რებელი კორ­პუ­სის გა­რე ფა­სა­დი­სა და სახურა­ვის მოწყობა, სა­კა­ნა­ლი­ზა­ციო და სა­­იაღ­ვრე ქსე­ლების გა­მარ­თვა,  სას­მე­ლი წყლის  მი­წო­დების ე.წ. გრა­ფი­კის შეც­ლა -  ად­გი­ლობრი­ვები სწო­რედ ამ ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი სა­კითხების მოგ­ვა­რებას სთხოვ­დნენ  ად­გილ­ზე მი­სულ ქა­ლა­ქის პირ­ველ პირს.

„ჩვე­ნი პრობლე­მა მო­ის­მი­ნა და წა­ვი­და. მარ­თა­ლი გითხრათ, კონ­კრეტ­­ლი და­პი­რებებით და საქ­მის განხრო­ცი­ლების ვა­დების პი­რობა არ მი­­ცი­ა. თუმ­ცა, მხოლოდ  რამ­დე­ნი­მე სა­ოც­ნებო და­პი­რებაც დაგ­ვი­ტო­ვა", - ამბობს ი. ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზირ­ზე №9ა-ში მცხოვ­რები, ლე­ვან ვა­შაყმა­ძე. 

ად­გი­ლობრო­ვების თქმით, მათ გარ­და ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი სა­კითხებისა, სო­ცი­­ლუ­რი პრობლე­მებიც აწუხებთ. თუმ­ცა, მა­თი­ვე თქმით, შეხვედ­რა­ზე ამა­ზე საუბარი არ ყოფი­ლა.

„ა­მი­ტო­მაც მეც მო­მე­რი­და ჩე­მი გა­ჭირ­ვების და პრობლე­მის თქმა", - ამბობს ზ. გამ­სახურ­დია ქუ­ჩა №38-ში მცხოვ­რები.

მარ­თა­ლი­ა, საცხოვ­რებელ კორ­პუ­სებში მი­სუ­ლი ქა­ლა­ქის პირ­ვე­ლი პი­რი მხოლოდ გან­სახორ­ცი­­ლებელ ინ­ფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტებზე საუბრით შე­მო­­ფარ­გლა. თუმ­ცა, არა­ნაკ­ლებ პრობლე­მურ სო­ცი­­ლურ სა­კითხზე, მურ­ღუ­ლი­ამ  ინ­ფორ­მა­ცია მე­დი­ას მი­­წო­და.

მა­გა­ლი­თად, შო­თა მურ­ღუ­ლა­­ამ თა­ვად­ვე მი­­წო­და ინ­ფორ­მა­ცია მე­დი­ას,  წელს ბიუჯეტ­ში ჩა­დებული პროგ­რა­მა „სო­ცი­­ლუ­რად და­უც­ვე­ლი ოჯახების ყოფი­თი პი­რობების გა­უმჯობესების" შე­სახებ. რო­მე­ლიც  ქა­ლაქ­ში მცხოვ­რებ სო­ცი­­ლუ­რად  და­უც­ველ ოჯახებს სუ­ლა­დობის მიხედ­ვით ელექ­ტრო­ნერ­გი­ის და­ფი­ნან­სებას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

გარ­და ამი­სა, ის ასე­ვე აქ­ტი­­რად ჩნდება ქა­ლაქ­ში და­გეგ­მილ სპორ­ტულ და კულ­ტუ­რულ  ღო­ნის­ძიებებზე. ისე­ვე, რო­გორც, მე­დი­ის თანხლებით ათვა­ლი­­რებს ქა­ლაქ­ში გზების ორ­მო­­ლი შე­კე­ტების სა­მუ­შა­ოებს.

 ###

ქუ­თა­­სის მე­რის მო­ვა­ლოების შემ­სრუ­ლებლის, შო­თა მურ­ღუ­ლი­ას ბოლო ერ­თი თვის გან­მავ­ლობაში გა­აქ­ტი­­რებას ოპო­ნენ­ტები, ად­გი­ლობრი­ვი თვით­მმარ­თვე­ლობის არ­ჩევ­ნებს უკავ­ში­რებენ.

„თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს" იმე­რე­თის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის   ხელ­მძღვან­ლის, გო­გი წუ­ლი­ას გან­მარ­ტებით, მურ­ღუ­ლია ად­მი­ნის

ავტორი: თეკლე მორგოშია