|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

უკონტროლო სტანდარტები პურის წარმოებაში

ბოლო ერ­თი კვი­რის მან­ძილ­ზე, ერ­თი ტო­მა­რა ფქვი­ლის ღი­რებულებამ კი­დევ ერ­თი ლა­რით მო­­მა­ტა. რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, ხორბლის, ფქვი­ლი­სა, თუ პუ­რის ფა­სის გაძ­ვი­რება უფ­რო შე­სამ­ჩნე­ვი და და­მა­ფიქ­რებელი, პუ­რის ბიზ­ნეს­ში ჩარ­თუ­ლი მე­წარ­მეების­თვი­სა­ა. მა­თი მტკი­ცებით, პურ­წარ­მოებაში სი­ტუ­­ცია დღი­თიდ­ღე უკონ­ტრო­ლო ხდება.

პუ­რის გაძ­ვი­რების ტენ­დენ­ცია სა­ქარ­თვე­ლო­ში, მიმ­დი­ნა­რე წლის ოქ­ტომ­ბრი­დან და­იწყო. ბოლო ერ­თი თვის გან­მავ­ლობაში ერ­თი ტო­მა­რა ფქვი­ლის ფას­მა სა­შუ­­ლოდ, 5-7 ლა­რით მო­­მა­ტა.

პრო­დუქ­ტის გაძ­ვი­რებას ქუ­თა­­სე­ლი პუ­რის მწარ­მოებლები არ­ჩევ­ნების შემ­დგომ პე­რი­ოდს უკავ­ში­რებენ. „ფა­სების თვალ­საზ­რი­სით ზრდა, რაც ახლა პუ­რის ბიზ­ნეს­ში ხდება, წე­სით სექ­ტე­მბერ­ში უნ­და მომხდა­რიყო. მაგ­რამ მა­შინ არ­ჩევ­ნების წი­ნა პე­რი­­დი იყო და ალბათ, ვი­ღა­ცას აწყობდა ამ პრო­ცე­სის ხელოვ­ნუ­რად შე­ჩე­რება", - ამბობენ მე­წარ­მეები.

ეჭვს, ხორბლის ფა­სის ხელოვ­ნუ­რად შე­ჩე­რებაზე, მე­წარ­მეები სხვა არ­გუ­მენ­ტი­თაც ამყარებენ. მა­თი აზ­რით, იქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ ხორბლის სე­ზო­ნის და­საწყისი სექ­ტემბერის თვე­ა, მო­სავ­ლის რა­­დე­ნობა და შე­საბამი­სად ფა­სიც, აღ­ნიშ­ნულ პე­რი­ოდ­ში უკ­ვე ცნობილი უნ­და ყოფი­ლიყო. მა­თი აზ­რით, ეს კი­დევ ერ­თი უტყუა­რი ფაქ­ტია იმი­სა, რომ ხორბლის გაძ­ვი­რების შე­სახებ ინ­ფორ­მა­ცია შეგ­ნებულად და­მა­ლეს.

1 კგ. ხორბლის ამჟამინ­დე­ლი ფა­სი, საბითუ­მო ბაზარ­ზე 0.70 ლა­რი­ა, რაც 0.7 თეთ­რით მე­ტია გა­სულ კვი­რას ამა­ვე პრო­დუქ­ტზე არ­სებულ ფას­თან  შე­და­რებით. ,,გაძ­ვი­რება ამ ეტაპ­ზე მეტ­ნაკ­ლებად ასა­ტა­ნი­ა, თუმ­ცა ამბობენ, რომ ეს პრო­ცე­სები კი­დევ გაგ­რძელ­დება, რაც ნამ­დვი­ლად შე­იძ­ლება სა­გან­გა­შო გახდეს", - ამბობს ქუ­თა­ის­ში არ­სებული ხორბლის საბითუ­მო მა­ღა­ზი­ის რე­­ლი­ზა­ტო­რი.

ხორბლის იმ­პორ­ტი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რო­გორც ირ­კვე­ვა, ძი­რი­თა­დად რუ­სე­თი­დან, ყაზახეთი­დან და უკ­რა­­ნი­დან ხორ­ცი­ელ­დება. ერ­თი ტო­ნა ხორბლის ფა­სი ამ დრო­­სათ­ვის სა­შუ­­ლოდ, 750 ლა­რი­ა.  რაც ხორბლის გა­სუ­ლი თვის სა­ფა­სურ­თან შე­და­რებით 150 ლა­რით მე­ტი­ა. „დღეს ხორბლის ფას­ზე დაახლოებით 100 დო­ლა­რი­­ნი მა­ტებაა და არა­ვინ იცის, ამ კუთხით რა მდგო­მა­რეობა იქ­ნება ხვალ. რად­გან ახლა აბსო­ლუ­ტუ­რად უკონ­ტრო­ლოა  სი­ტუ­­ცია ამ საქ­მე­ში", - ამბობს ქუ­თა­ის­ში არ­სებული პუ­რის სა­წარ­მო „რჩე­­ლი პლი­­სის" წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი.

ხორბლის ფა­სის გაძ­ვი­რებამ, ღი­რებულების გაზ­რდა ლო­გი­კუ­რად გა­მო­იწ­ვია პუ­რის ფქვილ­ზეც. გა­სუ­ლი კვი­რის მან­ძილ­ზე, ერ­თი ტო­მა­რა ფქვი­ლის ფას­მა ერ­თი ლა­რით, ხოლო თვის მან­ძილ­ზე 5-7 ლა­რით მო­­მა­ტა. ,,40 ლა­რი­დან 42 ლა­რამ­დე მერყეობდა ფა­სები. ახლა, ერ­თი ტო­მა­რა პუ­რის ფქვი­ლის ღი­რებულება  47 ლა­რი­დან 51 ლა­რამ­დე გა­­ზარ­და", - აღ­ნიშ­ნა­ვენ პუ­რის ფქვი­ლის რე­­ლი­ზა­ტო­რები.

ხორბალ­ზე და შემ­დეგ ფქვილ­ზე გაზ­რდი­ლი ფა­სები, საბოლოო ჯამ­ში, ქუ­თა­ის­ში პუ­რის ხუთ­თეთ­რი­­ნი გაძ­ვი­რებით აი­სახა. „პუ­რი თუ 45 თეთ­რი ღირ­და, ახლა მი­სი ფა­სი 50 თეთ­რი­ა. ასე­ვე, მა­ღა­ზიების ქსელ­შიც ერთ პურს  55 თეთ­რის ნაც­ვლად, უკ­ვე 60 თეთ­რდად ჰყიდი­ან", - გან­მარ­ტა­ვენ  შ.პ.ს. „რჩე­­ლი პლი­უს­ში".

ერ­თი ცა­ლი პუ­რის ღი­რებულების გან­საზ­ღვრა­ში, მე­წა­­მეები, რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, კალ­კუ­ლა­ცი­ის სხვა­დახვა მე­თო­დებს იყენებენ. შე­საბამი­სად, დი­დი, თუ პა­ტა­რა წარ­მოების მე­პატ­რო­ნეები, პუ­რის ფას­სა და წო­ნას სა­კუ­თა­რი ,,წე­სებით" არე­გუ­ლი­რებენ. მე­წარ­მე­თა უმ­რავ­ლე­სობის გან­მარ­ტებით, ამ კუთხით სა­ერ­თო სტან­დარ­ტის არ­ქო­ნა, კონ­კუ­რენ­ცი­ის თვალ­საზ­რი­სით, არახელ­საყრელ პი­რობებს ქმნის. „ა­­ცი­ლებელია პუ­რის წო­ნის სა­ერ­თო სტან­დარ­ტი არ­სებობდეს. ეს გა­ცი­ლებით უფ­რო გა­­უმჯობესებს პუ­რის ხარისხს. ამ შემთხვე­ვა­ში, კონ­კუ­რენ­ცი­აც გა­ცი­ლებით სა­მარ­თლი­­ნი და ჯან­სა­ღი იქ­ნება", - ამბობს შ.პ.ს ,,გი­კოს" დი­რექ­ტო­რი ვა­ნო მდივ­ნიშ­ვი­ლი.

აღ­ნიშ­ნულ პუ­რის ქარხანა­ში, ერ­თი ცა­ლი პუ­რის მი­ნი­მა­ლუ­რი ფა­სი 0.50 ლა­რი­ა, მაქ­სი­მა­ლუ­რი კი 0.65 ლა­რი. ფა­სების სხვა­დასხვაობას, რო­გორც ირ­კვე­ვა, პრო­დუქ­ტის წო­ნა იწ­ვევს. რად­გან 50 თეთ­რი­­ნი პუ­რის წო­ნა 380 გრა­მი, ხოლო 65 თეთ­რი­­ნი პუ­რის 0 500 გრა­მი­ა.

შ.პ.ს. ,,გი­კო­ში" აღ­ნიშ­ნუ­ლი ციფ­რები, ხორბლი­სა და პუ­რის ფქვი­ლის გაძ­ვი­რების  შემ­დეგ შე­იც­ვა­ლა და ფა­სების მა­ტების გა­მო, პუ­რის წო­ნა 20-30 გრა­მით შემ­ცირ­და. „ერთ პურ­ზე ხუთ­თეთ­

ავტორი: ანა ჯანაშია

ქვეყანაში რა მიმართულებით შეიცვალა დემოკრატიის დონე?

გაუმჯობესდა - 34.65%
გაუარესდა - 51.49%
არ შეცვლილა - 13.86%
სულ - 101 ხმა