|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

შემოსავლების სამსახური მეწარმეებს საქმიანობას „უმარტივებს"

მე­წარ­მეებისათ­ვის გა­მო­წე­რი­ლი ჯარი­მების სა­კითხით ინ­ფორ­მა­ცი­ის თა­ვი­სუფ­ლების გან­ვი­თა­რებისინ­სტი­ტუ­ტი და­ინ­ტე­რეს­და. რო­გორც შე­მო­სავ­ლების სამ­სახურის მი­ერ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ი­სათ­ვის მი­წო­დებულიმო­ნა­ცე­მებიდან ირ­კვე­ვა, ჯარი­მების გზით 2010 წელს სახელ­მწი­ფოს ბიუჯეტ­ში 6 255 400 ლა­რი შე­ვი­და, ხოლო 2011წელს ბიუჯეტი 4 894 910 ლა­რით შე­ივ­სო.

„ვარ­დების რე­ვო­ლუ­ცი­ის" შემ­დეგ სა­ქარ­თვე­ლო­ში განხორ­ცი­ე­ლებულ რე­ფორ­მებს შო­რის ერთ-ერ­თისა­გა­და­სახადო სფე­როს რე­ფორ­მა­ა. რო­გორც ფი­ნან­სთა სა­მი­ნის­ტროს ვებ-გვერ­დზეა აღ­ნიშ­ნუ­ლი, 2003 წელსმოქ­მე­დი 26 სახის გა­და­სახადი­დან, 2008 წელს მხოლოდ 6 სახის გა­და­სახადი დარ­ჩა, რო­მე­ლიც დღე­საც მოქ­მე­დებს.სა­მა­გი­ე­როდ, გა­და­სახადების კა­ტე­გო­რი­ის შემ­ცი­რების პა­რა­ლე­ლუ­რად, ბიუჯეტის შე­მო­სუ­ლობებმაც იმა­ტა.მა­გა­ლი­თად, თუ 2005 წელს ბიუჯეტის შე­მო­სუ­ლობების ოდე­ნობა 1837 მი­ლი­ო­ნი ლა­რი იყო, 2010 წელს ესმაჩ­ვე­ნებელი 4592 მი­ლი­ონ ლა­რამ­დე გა­ი­ზარ­და.

„აღ­ნიშ­ნუ­ლის მიღ­წე­ვა შე­საძ­ლებელი გახდა სა­გა­და­სახადო ად­მი­ნის­ტრი­რების სფე­რო­ში კო­რუფ­ცი­ისაღ­მოფხვრით, ახლებური მიდ­გო­მით და ად­მი­ნის­ტრი­რების ეფექ­ტუ­რობის გაზ­რდით. შე­იც­ვა­ლა მიდ­გო­მაგა­და­სახადის გა­დამხდე­ლის მი­მართ და მკაც­რი მა­კონ­ტრო­ლებლის ნაც­ვლად გა­და­სახადის გა­დამხდე­ლებსშე­მო­სავ­ლების სამ­სახურის სახით გა­მო­უჩ­ნდა სან­დო პარ­ტნი­ო­რი, რო­მე­ლიც პრობლე­მების მოგ­ვა­რებაშიეხმა­რება," - ნათ­ქვა­მია შე­მო­სავ­ლების სამ­სახურის რე­ფორ­მებთან და­კავ­ში­რებით, ფი­ნან­სთა სა­მი­ნის­ტროს ვებ-გვერ­დზე გავ­რცე­ლებულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

რე­ფორ­მის ფარ­გლებში შე­მო­სავ­ლების სამ­სახურ­მა ისე­თი ინ­სტი­ტუ­ტები და­ნერ­გა, რო­გო­რი­ცაასა­გა­და­სახადო ოფიც­რი­სა თუ პი­რა­დი აგენ­ტის მომ­სახურება. რო­გორც ირ­კვე­ვა, მე­წარ­მე­ეებს აღ­ნიშ­ნუ­ლიინ­სტი­ტუ­ტი­სა და მი­სი წარ­მო­მად­გენ­ლების შე­სახებ „გუ­ლახდი­ლი" საუბარი უჭირთ. ისი­ნი ხშირ შემთხვე­ვა­შითავს იკა­ვებენ საუბრის­გან და ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ შე­მო­სავ­ლების სამ­სახურის წარ­მო­მად­გენ­ლებთან შეხება არაქვთ. ხოლო ვინც საუბრის სურ­ვილს გა­მოთ­ქვამს, ანო­ნი­მუ­რობის გა­რან­ტიებს ითხოვს.

„ხში­რად არ მაქვს ურ­თი­ერ­თობა შე­მო­სავ­ლების სამ­სახურის წარ­მო­მად­გენ­ლებთან. ძი­რი­თა­დადსა­ლა­რო აპა­რატს ვიყენებთ. მხოლოდ ერთხელ და­მაჯარი­მეს სა­ლა­რო აპა­რა­ტის არ ქო­ნის გა­მო," - ამბობსქუ­თა­ის­ში, ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზირ­ზე მდებარე ბაზ­რობაზე მო­ვაჭ­რე შიო ჩაკ­ვე­ტა­ძე.

შიო ჩაკ­ვე­ტა­ძე მცი­რე მე­წარ­მის კა­ტე­გო­რი­ას ეკუთ­ვნის. მი­სი მა­ღა­ზი­ის წლი­უ­რი ბრუნ­ვა 36 000 ლა­რამ­დე­ა.ამბობს, რომ კა­ნო­ნი უნ­და და­იც­ვას და პრობლე­მებიც არ ექ­ნება. ამჟამად მო­ვაჭ­რე ელექ­ტრო­ნუ­ლი დეკ­ლა­რა­ცი­ისწარ­სად­გე­ნად ემ­ზა­დება, რო­მე­ლიც შე­მო­სავ­ლების სამ­სახურ­ში მიმ­დი­ნა­რე წლის 1 აპ­რილს უნ­და ჩააბაროს.გა­სულ წელს მე­წარ­მეებმა ელექ­ტრნუ­ლი დეკ­ლა­რა­ცია წა­რად­გი­ნეს სამ­სახურ­ში. ფურ­ცლებიდან ელექ­ტრო­ნულსის­ტე­მა­ზე გა­დას­ვლას მიმ­დი­ნა­რე წელ­საც ვა­რა­უ­დობენ.

რო­გორც მე­წარ­მეების საუბარ­ზე დაყრდნობით ირ­კვე­ე­ვა, შე­მო­სავ­ლების სამ­სახური მე­წარ­მეებისათ­ვის საქ­მეს„ა­მარ­ტი­ვებს". მიმ­დი­ნა­რე წლის აპ­რი­ლი­დან მო­ვაჭ­რეებისათ­ვის სა­რე­ა­ლი­ზა­ციო და რე­ა­ლი­ზებული სა­ქონ­ლისაღ­რიცხვის წე­სი იც­ვლება.

„არ ვი­ცი, ჩემ­თვის ეს მომ­გებია­ნი იქ­ნება თუ წამ­გებია­ნი, მაგ­რამ სახელ­მწი­ფო ნამ­დვი­ლად მო­ი­გებს.მე­წარ­მეები ფიქ­სი­რებული არი­ან სა­გა­და­სახადო ინ­სპექ­ცი­ა­ში. ამ ცვლი­ლებით ვერც ერ­თი მე­წარ­მესახელ­მწი­ფოს შე­მო­სა­ვალს ვერ და­უ­მა­ლავს და ბიუჯეტ­ში ფუ­ლი შე­ვა. თუ მე სა­რე­ა­ლი­ზა­ცი­ოდ ვთქვათ,5 ლიტ­რი ზე­თი ავი­ღე, ეს სამ­სახურის­თვის უკ­ვე ცნობილი­ა" -ამბობს ერთ-ერ­თი მე­წარ­მე.

მე­წარ­მე უარყოფით შე­ფა­სებას აძ­ლევს ძვე­ლი სა­ლა­რო აპა­რა­ტების ახლით ჩა­ნაც­ვლების ტენ­დენ­ცი­ას. მი­სითქმით, სა­ლა­რო აპა­რა­ტები, რო­მე­ლიც 1 წლის წინ შე­ი­ძი­ნეს, შე­მო­სავ­ლების სამ­სახურის თა­ნამ­შრო­მელ­თარჩე­ვით, სა­ნაგ­ვე ყუთების­კენ უნ­და წა­ი­ღონ. სა­ლა­რო აპა­რა­ტების შე­სა­ძე­ნად მე­წარ­მეებისათ­ვის შე­თა­ვა­ზებულგან­ვა­დებას, მო­ვაჭ­რე­თა უკ­მაყოფი­ლების თა­ვი­დან აცი­ლების მცდე­ლობით ხსნის.

„მე სას­მელ-საჭ­მე­ლი არ მი­ჭირს, მაგ­რამ ხალხი ისე­დაც ცუდ დღეშია და ასე არ უნ­და მოქ­ცე­ოდ­ნენ. თუელე­მენ­ტა­რუ­ლად ყვე­ლა­ფე­რი დაგ­ვით­ვა­ლეს, მუ­შაობა გაგ­ვი­ჭირ­დება. ჩვენ მა­ღა­ზიები იჯარით გვაქვსაღებული. მეიჯარე კერ­ძო პი­რი­ა. მას როგრც უნ­და, ისეთ ფასს და­ა­დებს. იჯარის ქი­რა ყოველ­თვი­უ­რად 500ლა­რამ­დე მი­დის. შე­იძ­ლება ამან პრო­დუქ­ცი­ა­ზე ფა­სების ზრდაც მოგ­ვცეს," -ამბობს მე­წარ­მე.

მო­ვაჭ­რე შე­მო­სავ­ლების სამ­სახურის თა­ნამ­შრო­მელ­თა მხრი­დან ჩა­დე­ნილ უკა­ნო­ნობებზეც საუბრობს. მი­სითქმით, მათ საქ­მი­ა­ნობაში ძა­ლი­ან ბევ­რი კა­ნონ­თან შე­უ­საბამო საქ­ცი­ე­ლი­ა.

„რამ­დენჯერ ვყოფილ­ვარ მსგავ­სი ფაქ­ტის მომ­სწრე, რო­დე­საც შე­მო­სავ­ლების სამ­სახურისთა­ნამ­შრომ­ლები ჯგუ­ფუ­რად და­დი­ოდ­ნენ. ერ­თი მა­გა­ლი­თად 10-თეთ­რი­ან პარკს ჩა­მოხსნი­და, მე­ო­რე ამყვე­ლა­ფერს აკ­ვირ­დებოდა. ამ დროს გამყიდ­ვე­ლი და­კა­ვებული იყო, სხვა კლი­ენტს ემ­სახურებოდა და თუის „ჩეკს" არ გა­მო­წერ­და, მა­შინ ამ უკა­ნას­კნელს აჯარი­მებდნენ," - ამბობს მე­წარ­მე.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვი­ა, რომ სა­გა­და­სახადო აგენ­ტების გა­მომ­ძალ­ვე­ლობაზე საუბრობენ მო­ქა­ლა­ქეებიც და აღ­ნიშ­ნა­ვენ,რომ მე­წარ­მე­თა დაჯარი­მების მო­სურ­ნე სამ­სახურის თა­ნამ­შრომ­ლები თა­ვად ახდე­ნენ მე­წარ­მე­თა პრო­ვო­ცი­რებას.

მო­ქა­ლა­ქეებისა და მე­წარ­მეების სა­პა­სუხოდ, შე­მო­სავ­ლების სამ­სახური ურ­თი­ერ­თობის სი­მარ­ტი­ვე­ზე საუბრობს,მათ შო­რის სა­ტე­ლე­ვი­ზიო რეკ­ლა­მის სა­შუ­ა­ლებითაც. ბოლო დროს ტე­ლე­ე­თე­რის სა­შუ­ა­ლებით სამ­სახური უბნისსა­გა­და­სახადო ოფიც­რის ინ­სტი­ტუ­ტის შე­სახებ აც­ნობს სა­ზო­გა­დოებას და შეახსე­ნებს, რომ მა­თი კონ­სულ­ტა­ცი­ისშემ­დეგ მე­წარ­მი­სათ­ვის ცხოვ­რება და სამ­სახურ­თან ურ­თი­ერ­თობა მარ­ტი­ვი­ა.

ავტორი: ქრისტინა ქარჩხაძე

ქვეყანაში რა მიმართულებით შეიცვალა დემოკრატიის დონე?

გაუმჯობესდა - 34.26%
გაუარესდა - 52.78%
არ შეცვლილა - 12.96%
სულ - 108 ხმა