|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

არალეგალურ სასაფლაოდ გადაქცეული ყოფილი ქარხანა

ქუ­თა­­სის სა­კონ­სერ­ვო ქარხანა იმე­რე­თის რე­გი­ონ­ში თა­ვი­სი პრო­ფი­ლით და სიმ­ძლავ­რეებით ერ­თა­დერ­თი იყო. ამჟამად, ძნე­ლია იმის წარ­მოდ­გე­ნა, რომ აქ ოდეს­ღაც ქარხანა სრუ­ლი დატ­ვირ­თვით მუ­შაობდა. 

სულ ახლახანს ქარხნის უკა­ნა ეზოს ტე­რო­ტო­რი­­ზე, რო­მე­ლიც ე.წ  „ძელ­ქვი­­ნის" სა­საფ­ლა­ოს ესაზ­ღვრება, მიც­ვა­ლებულების და­საფ­ლა­ვება და­იწყეს.

„ძელ­ქვი­­ნის" სა­საფ­ლაო ქუ­თა­­სის სა­საფ­ლა­­თა მე­ურ­ნეობის შპს „ქარ­თუ­ლი ტრა­დი­ციები 2011"-ს გან­კარ­გუ­ლებაში შე­დის. სა­საფ­ლა­­თა მე­ურ­ნეობის  დი­რექ­ტო­რის გო­ჩა მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლის თქმით, ის მხოლოდ მის უწყებაში შე­მა­ვა­ლი სა­საფ­ლა­ოების ტე­რი­ტო­რიებს აკონ­ტრო­ლებს, სა­კონ­სერ­ვო ქარხნის ტე­რი­ტო­რი­­ზე ახალი საფ­ლა­ვების არ­სებობა კი მის­თვის უც­ნობია და ამ ფაქ­ტის შე­სახებ პირ­ვე­ლად „ახალი გა­ზე­თის­გან" შე­იტყო. მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლი აღ­ნიშ­ნუ­ლი საფ­ლა­ვების გაჭ­რას უც­ნობი პი­რების მი­ერ თვი­თნებურ მოქ­მე­დებას მი­­წერს.

„ეს ტე­რი­ტო­რია ჩვე­ნი არ არის, ვი­ღა­ცა ჭრის თვით­ნებურად.  ჩვენ მთელ ქა­ლაქს ვერ გა­ვა­კონ­ტრო­ლებთ ვინ სად ჭრის საფ­ლავს, ნების­მი­ერ ად­გილ­ზე შე­იძ­ლება გაჭ­რას ვინ­მემ საფ­ლა­ვი ან ორ­მო," - აცხადებს გო­ჩა მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლი.

„ძელ­ქვი­­ნის" სა­საფ­ლაო დახურულ სა­საფ­ლა­ოდ ით­ვლება. მის მო­საზ­ღვრედ,  ყოფი­ლი სა­კონ­სერ­ვო ქარხნის ტე­რი­ტო­რი­­ზე, ჯერჯერობით მხოლოდ ორი მიც­ვა­ლებულია დაკ­რძა­ლუ­ლი, რო­მელ­თა საფ­ლა­ვებს გა­ლა­ვა­ნიც კი არ აქვს შე­მორტყმუ­ლი. მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლი ამბობს, რომ მიც­ვა­ლებულების ჭი­რი­სუ­ფალს, აუ­ცი­ლებელი გარ­დაც­ვა­ლების მოწ­მობის მი­სა­ღებად შპს „ქარ­თუ­ლი ტრა­დი­ციები 2011"-ის­თვის არ მი­­მარ­თავს. გა­ურ­კვე­ვე­ლი­ა, ვის­გან მი­­ღო აღ­ნიშ­ნულ­მა ჭი­რი­სუ­ფალ­მა გარ­დაც­ვა­ლების მოწ­მობა, რო­ცა სა­საფ­ლა­­თა მე­ურ­ნეობა ქუ­თა­ის­ში მხოლოდ ერ­თი­ა.

მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლი ასე­ვე, აცხადებს, რომ ქარხნის ტე­რი­ტო­რი­­ზე მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სების გა­კონ­ტრო­ლება სახელ­მწი­ფოს პრე­რო­გა­ტი­ვა­ა.

1997 წელს ქუ­თა­­სის სა­კონ­სერ­ვო ქარხანა სა­აქ­ციო სა­ზო­გა­დოებად ჩა­მოყალიბდა. ქარხნის 450 თა­ნამ­შრო­მე­ლი მი­სი აქ­ციების მფლობელი გახდა.

2001 წელს ქარხანა ბიუჯეტის მი­მართ არ­სებული და­ვა­ლი­­ნების გა­მო, გა­კოტ­რების რეჟიმ­ში გა­და­ვი­და. იმ დრო­­სათ­ვის ქარხნის და­ვა­ლი­­ნება 1,5 მი­ლი­­ ლარს შე­ად­გენ­და. ამ თანხიდან უდი­დე­სი ნა­წი­ლი სა­­რა­ვები იყო, ხოლო ძი­რი­თა­დი და­ვა­ლი­­ნება 150 000 ლარს შე­ად­გენ­და.

10 წლის გან­მავ­ლობაში ქარხანას არა­ერ­თი გა­კოტ­რების მმარ­თვე­ლი გან­კარ­გავ­და, რომ­ლებსაც სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო უწყება ნიშ­ნავ­და. მათ შო­რის იყვნენ ზუ­რაბ გუბელა­ძე, რო­მე­ლიც სამ­შე­ნებლო კომ­პა­ნია შპს „დი­ზა­ინ­კომ­პლექ­სში" 95 %-ია­ნი წი­ლის მფლობელია და ასე­ვე და­ვით ჯიქი­ა, რო­მე­ლიც ამა­ვე დროს ქუ­თა­ის­ში არ­სებული რამ­დენი­მე ქარხნის („ლი­თო­ფო­ნის ქარხანა", „აბრე­შუმ­კომბინა­ტი") გა­კოტ­რების მმარ­თვე­ლი იყო.

გა­კოტ­რების პე­რი­ოდ­ში ქარხნის ტე­რი­ტო­რია რამ­დე­ნი­მე ნაკ­ვე­თად დაიყო და ცალ-ცალ­კე გაიყიდა. დაყოფი­ლი ნაკ­ვე­თების უდი­დე­სი ნა­წი­ლის მფლობელი შპს „გან­თი­­დი 6" ხდებოდა. საბოლოო ჯამ­ში, 2007 წელს მის მფლობელობაში 5 900 კვ.მ მი­წის ნაკ­ვე­თი აღ­მოჩ­ნდა. ფირ­მის წარ­მო­მად­გენ­ლებმა შე­ნა­ძე­ნის ღი­რებულება არ და­­სახელეს, თუმ­ცა „ახალი გა­ზე­თის" ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მათ  აღ­ნიშ­ნუ­ლი  ფარ­თობი, მას­ზე გან­თავ­სებული შე­ნობა-ნა­გებობებითურთ, 1კვ.მ  4 ლა­რად შე­­ძი­ნეს.

შპს „გან­თი­­დი 6" ყოფი­ლი გა­კოტ­რების მმარ­თვე­ლის, ზუ­რაბ გუბელა­ძის ინ­ტე­რე­სებში შე­მა­ვალ კომ­პა­ნი­ად მო­­აზ­რება. თუმ­ცა, „გან­თი­­დი 6"-ში ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ას არ ადა­სტუ­რებენ. თუმ­ცა, რო­გორც ირ­კვე­ვა, „დი­ზა­ინ­კომ­პლექ­სსა" და „გან­თი­­დი 6"-ს სა­ერ­თო ბუღალ­ტე­რი და შე­საბამი­სად ერ­თი მე­პატრო­ნე ყავს.

2008 წელს სა­კონ­სერ­ვო ქარხნის კუთ­ვნი­ლი კულ­ტუ­რის სახლი  შპს „აკ­სა­იმ" შე­­ძი­ნა, სა­დაც ახლა ბენ­ზინ­გა­სა­მარ­თი სად­გუ­რი და ავ­ტო­ტექ­ნი­კუ­რი მომ­სახურეობა ფუნ­ქცი­­ნი­რებს.

შე­და­რებით ად­რე, 2000 წელს ქარხნის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ შე­ნობაში ივ. ჯავახიშ­ვი­ლის სახელობის სკო­ლა „ი­მე­დი" გან­თავ­სდა. სკო­ლის დი­რექ­ტო­რის ცოტ­ნე გვე­ლე­სი­­ნის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 1405 კვ.მ მი­წის ფარ­თობში მას­ზე გან­თავ­სებული  შე­ნობა-ნა­გებობით, 120 000 ლა­რი გა­დაიხადეს.  2010 წელს სკო­ლამ მე­­რე შე­ნობა, 200 000 ლა­რად  აუქ­ცი­­ნის წე­სით შე­­ძი­ნა.

2010 წელს გა­კოტ­რების რეჟიმი „წარ­მა­ტებით" და­ას­რუ­ლა აღს­რუ­ლების ეროვ­ნულ­მა ბიუ­რომ. მა­თი ძა­ლისხმე­ვით

ავტორი: დეა მანაგაძე