|
  • EUR 1 = GEL 3.649
  • USD 1 = GEL 3.1637
|

კომფორტი 70 000 ლარად - ქუთაისის მერია რემონტიდან რემონტამდე

ქუ­თა­ი­სის საკ­რებულო­სა და მე­რი­ის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ შე­ნობაში, ბოლო ორი თვის გან­მავ­ლობაში, სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ოების­თვის 67 ათას ლა­რამ­დე დაიხარჯა. მა­შინ რო­ცა, ქა­ლაქ­ში მცხოვ­რები სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლები თვით­მმარ­თვე­ლობის­გან დახმა­რების მი­ღებას ვერ ახერხებენ. აღ­ნიშ­ნუ­ლის გა­მო, გა­სულ კვი­რას, სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ველ ორ­მო­ცა­ძეების ოჯახს სახლი ჩა­მო­ენ­გრა.

ქუ­თა­ი­სის ვი­ცე-მე­რი, თენ­გიზ თო­ფუ­რი­ძე აცხადებს, რომ მე­რი­ა­ში სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ოები ყოველ­წლი­უ­რად ტარ­დება. მი­სი თქმით, ამჯერად, რე­მონ­ტი იმ კაბინე­ტებში ჩა­ტარ­და, სა­დაც გა­სულ წელს სა­მუ­შა­ოები სა­თა­ნა­დო ხარისხით არ შეს­რულ­და.

„გა­რე­მონ­ტდა ის ოთახები, სა­დაც მდგო­მა­რეობა სა­ვა­ლა­ლო იყო. მა­გა­ლი­თად, ჩე­მი ოთახის ჭე­რი რამ­დე­ნი­მე ხნის წინ ჩა­მო­ვარ­და და ჩემ­თან კაბინეტ­ში ვი­ზი­ტად მყოფ რამ­დე­ნი­მე ადა­მი­ანს ლა­მის თავ­ზე და­ე­ცა," - აღ­ნიშ­ნავს თენ­გიზ თო­ფუ­რი­ძე.

ქუ­თა­ი­სის საკ­რებულო­სა და მე­რი­ის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლ შე­ნობაში სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შოებისათ­ვის ტენ­დე­რი 2013 წლის 9 ივ­ლისს გა­მოცხად­და. ტენ­დე­რის სა­ვა­რა­უ­დო ღი­რებულება 79 136 ლარს შე­ად­გენ­და. მას­ში მო­ნა­წი­ლეობის მსურ­ვე­ლი ექ­ვსი კომ­პა­ნი­ა აღ­მოჩ­ნდა - შპს „თბომ­შე­ნი", „თე­გი­კა­უ­ნი­ვერ­სა­ლი", შპს „მმი-XXI", „თ-ბ კა­პი­ტა­ლი", „ა­მა­გი" და შპს „ზა­ზო".

საბოლო­ოდ, მე­რი­ამ 2013 წლის 16 აგ­ვის­ტოს, ხელ­შე­კ­რუ­ლება შპს „ზა­ზოს­თან" გა­ა­ფორ­მა, რო­მელ­მაც სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შაოების შეს­რუ­ლებაში 66 797,89 ლა­რი მი­ი­ღო.

სა­ტენ­დე­რო დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის მიხედ­ვით, რო­მელ­საც ხელს ქუ­თა­ი­სის ყოფი­ლი მე­რი, დი­მიტ­რი კო­პა­ლი­ა­ნი აწერს ირ­კვე­ვა, რომ სა­მუ­შა­ოების შეს­რუ­ლება კომ­პა­ნია „ზა­ზომ"  ეტა­პობრი­ვად, ხელ­შეკ­რუ­ლების და­დებიდან 2 თვის გან­მავ­ლობაში გა­ნახორ­ცი­ე­ლა.

მე­რი­ის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ შე­ნობაში რე­მონ­ტი ოთხივე სარ­თულ­ზე გან­თავ­სებულ ოთახებს ჩა­უ­ტარ­დათ. მე­ო­რე სარ­თულ­ზე გა­რე­მონ­ტდა დე­რე­ფა­ნი და 15 ოთახი, მე­სა­მე სარ­თულ­ზე - 13 ოთახი, ხოლო მე­ოთხე სარ­თულ­ზე 4 ოთახი და დე­რე­ფა­ნი.

ასე­ვე, სა­რე­მონ­ტო-სა­მონ­ტაჟო სა­მუ­შა­ოები ჩა­ტარ­და მე­სა­მე და მე­ოთხე სარ­თუ­ლებზე არ­სებულ ქალ­თა და მა­მა­კაც­თა სა­ნი­ტა­რუ­ლი კვან­ძებში.

შპს „ზა­ზოს" მი­ერ მო­გებული აღ­ნიშ­ნუ­ლი ტენ­დე­რის ფარ­გლე­ში ასე­ვე, განხორ­ცი­ელ­და ქუ­თა­ი­სის  მე­რი­ის ახალ­გაზ­რდულ საქ­მე­თა განყოფი­ლების კუთ­ვნი­ლი ოთახის სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შაოები.

შპს „ზა­ზო" 2009 წელს ჩა­მოყალიბდა და მას იმე­რე­თის რე­გი­ონ­ში არა­ერთი საჯარო უწყების მი­ერ გა­მოცხადებულ ტენ­დერ­ში აქვს მო­ნა­წი­ლეობა მი­ღებული. ფირ­მის მი­ერ რე­გი­ონ­ში მო­გებული ტენ­დე­რების რა­ო­დე­ნობა 2009 წლი­დან დღემ­დე 28,57%-ს შე­ად­გენს, ხოლო წა­გებულის - 54,29%.

შპს „ზა­ზო"-ს მი­ერ მო­გებულ ტენ­დერს შო­რის არის ქუ­თა­ი­სის მე­რი­ის მი­ერ 2013 წლის 14 ივ­ნისს გა­მოცხადებულ ტენ­დერ­ში, რო­მე­ლიც ქუ­თა­ი­სის მას­შტაბით, მე­რი­ის მი­ერ გან­საზ­ღვრულ ად­გი­ლებში, 334 ცა­ლი საბაღე ძელ­სკა­მების შე­ძე­ნა-მონ­ტაჟს ით­ვა­ლის­წი­ნებდა. ტენ­დე­რის სა­ვა­რა­უ­დო ღი­რებულება 100 000 ლარს შე­ად­გენ­და.  თუმ­ცა, 2013 წლის 12 ივ­ლი­სის  მე­რი­ა­სა და „ზა­ზოს" შო­რის და­დებული ხელ­შეკ­რუ­ლების მიხედ­ვით, კომ­პა­ნი­ას აღ­ნიშ­ნუ­ლი ძელ-სკა­მების  გან­თავ­სებისათ­ვის 77 555 ლა­რი გა­და­ე­ცა. გა­მოყოფი­ლი თანხის მიხედ­ვით, კომ­პა­ნი­ამ ერ­თი საბაღე ძელსკამის შე­ძე­ნა-მონ­ტაჟის­თვის 232, 20 ლა­რი უნ­და დახარჯოს. ქა­ლა­ქის მას­შტაბით ძლეს­კა­მების გან­თავ­სება ფირ­მამ 25 დე­კემბრამ­დე უნ­და გა­ნახორ­ცი­ე­ლოს.

ავტორი: დეა მანაგაძე